Казак ТВ

09.11 2015

Казак түмний үндэсний суваг юм. Энэхүү сувагаар улс төр эдийн засаг ёс заншил гэх мэт казак түмний талаар дэлгэрэнгүй гардаг суваг юм.