National Geographic channel

09.10 2015

Дэлхийн байгаль, ан амьтан, газарзүйн талаархи танин мэдэхүйн суваг юм. Тус сувагаар байгалийн өвөрмөц зүй тогтол, ан амьтадын хөгжилийн онцлог, ховор ургамал ан амьтан, болон гайхамшигт газар зүй, байгаль цаг уурын талаархи олон сонирхолтой нэвтрүүлэг, баримтат кино аялалын талаархи тэмдэглэлүүдийн хүргэдэг төрөлжсөн суваг юм.